Obchodné podmienky

Úvod Ako nakupovať?Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je A - nova s.r.o., Hollého 15, 909 01 Skalica, IČO: 45 356 505, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
1.2.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
1.3.
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
1.4.
Zoznam tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho.


2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

2.1.
Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). 
2.2.
Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.


3. Práva a povinnosti predávajúceho

3.1.
Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR
c) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady. 
3.2.
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


4. Práva a povinnosti kupujúceho

4.1.
Kupujúci je povinný:
a) prevziať zakúpený alebo objednaný tovar
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
4.2.
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.


5. Dodacie podmienky

5.1.
Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
5.2.
Maximálna doba doručenia je 30 pracovných dní. Ak vzniknú iné prekážky s riadnym doručením predmetu objednávky, informuje predávajúci zákazníka bez zbytočného odkladu.
5.3.
Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. 
5.4.
Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. 
5.5.
V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Pokiaľ Kupujúci neprevezme produkt v dohodnutom termíne a dohodnutom mieste, ktoré bolo zmluvnými stranami dohodnuté, Predávajúci môže podľa spôsobilosti použiť tovar na opätovný predaj.

5.6.
Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípadne odstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.


6. Kúpna cena

6.1.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, platbou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej spotrebiteľské úvery alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
6.2.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.
6.3.
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
6.4.
V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
7.2.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.


8. Záručné, reklamačné podmienky

A) Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákona O ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácie“).  

B) Záručné podmienky

 1. Ak Tovar vykazuje zjavné vady, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.
 2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.
 3. Ak ide o odstrániteľnú vadu, má Kupujúci právo na riadne, včasné a bezplatné odstránenie vady, pokiaľ Predávajúci nevymení vadnú vec za vec bez vád. 
 4. Ak ide  o neodstrániteľnú vadu,  ktorá nebráni tomu,  aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na primeranú  zľavu z ceny  veci
 5. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia riadnemu užívaniu výrobku, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo vrátenie kúpnej ceny pri odstúpení od zmluvy.
 6. Záruka sa vzťahuje len na výrobnú alebo materiálovú vadu.
 7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie nesprávnym používaním výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, nesprávnym výberom výrobku, nedostatočným ošetrovaním výrobku, použitím za iným účelom ako je predmet použitia výrobku. Záruka sa taktiež nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku, opotrebenie materiálu spôsobené bežným používaním, úmyselné alebo neúmyselné poškodenie výrobku, poškodenie nešťastnou náhodou. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže, neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky alebo nedodržaním pokynov uvedených v návode na obsluhu.
 8. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vady, pre ktoré bola dojednaná táto nižšia cena.
 9. Záručná doba u opráv sa riadi ustanoveniami §652 a 655 Občianskeho zákonníka. V tomto prípade platí 3 mesiace záručná doba na prácu od vykonania opravy, a 3 mesiace záručná doba na náhradný diel odo dňa jeho výmeny


C) Vybavenie reklamácie

 1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie. 
 2. Reklamácia sa uplatňuje v sídle Predávajúceho. Stolné a zástrčkové spotrebiče je treba vždy doručiť do sídla Predávajúceho. U pevne pripojených zariadení je možno po dohode Predávajúceho s  Kupujúcim s prihliadnutím na povahu reklamácie, aby Kupujúceho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste inštalácie Tovaru.
 3. Pre riadne vybavenie reklamácie Kupujúci dodá Predávajúcemu spolu s reklamovaným výrobkom kópiu faktúry alebo účtenku, ktorou bol výrobok zakúpený a kópiu riadne vyplneného záručného listu.
 4. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má Kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci (pokiaľ sa jedná o spotrebiteľa) má takisto právo obrátiť sa na príslušný subjekt ARS po tom, čo Predávajúci na jeho žiadosť o nápravu porušenia jeho spotrebiteľských práv odpovedal zamietavo, prípadne na jeho žiadosť neodpovedal viac ako 30 dní.
 5. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu  Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi. 
 6. Predávajúci po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho k prevzatiu opraveného Tovaru. 
 7. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika Predávajúceho u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia

9. Osobné údaje a ich ochrana

9.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ,číslo telefónu a mailovú adresu.
9.2.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.
9.3.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. §7 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín(akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
9.4.
Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.


10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1.
Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade, ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve.
10.2.
Zákazník, ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom okamihom, keď zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.


10.3. 
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji. 
10.4.

Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje e-mailom na adrese obchod@a-nova.sk,   alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

 

10.5.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a sprievodný list, kde požiada o zákonné odstúpenie od zmluvy predávajúceho, v originálnom obale.

 

10.6.
V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v  pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti zbytočného odkladu predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo službu uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky a všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov,  v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, alebo poštovou peňažnou poukážkou.

10.7.
Tovar musí byť dodávateľovi vrátený úplne neporušený, nepoužívaný a dobre zabalený.
10.8.
Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.
10.9.
V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v bode 10.4. a 10.5. týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu  nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

10.10.

V súlade so zákonom nemôže zákazník odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;

b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;

c) tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

d) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil;

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený; (fitlračné zariadenia, čerpadlá na potravinárske účely, laboratórne pomôcky, lisy, odstopkovače, mlynčeky, a všetky zariadenia určené na spracovaníe ovocia a potravínárskych tekutín a látok.) 

f) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;

g) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

h) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

i) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

j) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

formular na odstupenie od zmluvy:

 


11. Záverečné ustanovenia

11.1.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
11.2.
V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
11.3.
V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu podľa bodu 5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa doručenia tovaru predávajúcemu podľa bodu 11.4. týchto všeobecných obchodných podmienok.
11.4.
Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme písomnej.  
11.5.
Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka: 
Predaj tovaru prostredníctvom internetu sa riadi zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode. 
Na zmluvy uzatvorené na diaľku na nákup tovaru formou zásielkového predaja sa vzťahuje zákon č.108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Zákon č. 266/2005 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
11.6.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
11.7.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Vážime si súkromie našich zákazníkov a k údajom nám zvereným pristupujeme citlivo a v zhode so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Podmienkou nákupu na našej stránke je registrácia, pri ktorej je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

 • meno a priezvisko
 • presná adresa vrátane krajiny (fakturačná adresa)
 • e-mailová adresa (slúži ako identifikácia v systéme pri prihlásení)
 • voliteľne ďalšie doručovacie adresy (ak má byť zásielka doručená na inú adresu ako je fakturačná)
 • telefónne číslo

Tieto údaje sú nutné pre náš objednávkový, účtovný a fakturačný systém ale tiež uľahčia zákazníkovi ďalší nákup na našich stránkach. Údaje sú uchovávané v databáze a je možné ich kedykoľvek zmeniť po prihlásení sa na stránke. V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, môžete nás o toto požiadať e-mailom, všetky údaje budú vymazané.

Zaujímavé odkazy na stranky

Verím, že tu najdeme spoločne veľa zaujimavých odkazov.

Budeme radi za Vaš prispevok do tejto časti zaujímavými stránkami.

 

 

Gastroriad - gastro technológia

 

https://www.gastroriad.sk/

Copyright 2015 - 2023 © vinarskysvet.sk