INFICIN - žlutý zabiják octomilek

Úvod Vinárske potreby VÝROBA VÍNA SklepINFICIN - žlutý zabiják octomilek

INFICIN - žlutý zabiják octomilek

Nový systém k záhube octomiliek

 

BEZPEČNÉ POUŽITIE -pôsobí ako požerový jed - nezaťažuje ovzdušie

VYSOKÁ ÚMRTNOSŤ - pôsobí aj na rezistentné muchy

DLHÁ ÚČINNOSŤ -priebežným pridávaním vody sa udržuje po dobu 6 – 8 týždňov aktívna na ploche ca. 16 m2 aktívnym

Kód: 140307
 
Dostupnosť: skladom
22,30 €
Do košíka

INFICIN - žlutý zabiják octomilek

Návod na použitie

Z plastovej dózy vyberte návnadu (reakčný kotúč). Na molitanovú hubku v spodnej časti dózy nalejte vodu tak, aby bola riadne nasatá až po jej horný okraj. Potom položte návnadu späť na mokrú molitanovú hubku a uzavrite viečkom. Na dosiahnutie úplného účinku dodržujte aktivačnú teplotu
10 – 20°C. Po 24 hodinách aktivácie odklopte viečko a položte na vodorovnú plochu v mieste výskytu octomiliek, mimo dosahu detí a zvierat! Inficin pôsobí po dobu 6-8 týždňov pri pravidelnom doplňovaní vody. Vodu dopĺňajte stredom otvoru návnady maximálne po hornú hranu molitanovej hubky. Návnadu neprelievajte vodou! Priebežne odstraňujte uhynuté octomilky jemnou metličkou z povrchu návnady.


Aktivačný čas boxu Inficin – Zabijak octomiliek:

 

Teplota miestnosti ca. 20° ca. 12 hodín

Teplota miestnosti ca. 15° ca. 18 hodín

Teplota miestnosti ca. 10° ca. 18 – 24 hodín

Skupenstvo: Pevná látka (tableta)


Zloženie: Azamethiphos (CAS: 35575-96-3) - požerový jed proti muchám (insekticíd)
S-[(6-Chlór-2-oxooxazol[4,5-b[pyridín-3(2H)-yl)metyl]-O, O-dimetylthiophosphat/Azamethiphos
EC č.: 252-626-0, 20g/kg


Čas potrebný pre biocídny účinok: 12-24 hodín.


Čakacie obdobie: žiadne, požerový jed


Bezpečnostné pokyny: P280 Používajte ochranné rukavice a ochranný odev. Vyvarujte sa kontaktu s tabletou. Tablety nedeľte. P391 Uniknutý produkt zoberte. Produkt je určený na maloobchodný predaj. Nedovoľte, aby sa prípravok dostal do kanalizácie alebo povrchovej vody. Veľmi jedovatý pre vodné organizmy s dlhodobým účinkom. P260 Nevdychujte prach. V prípade ťažkostí pri nadýchaní vyhľadajte lekára. Ak je požadovaná lekárska rada, majte pri sebe balenie alebo etiketu. P302+ 350 PRI STYKU S KOŽOU: Jemne umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu.


Skladovanie: Uchovávajte bokom od potravín a krmív a mimo dosahu detí a zvierat. P235 Uchovávajte v chlade. P402+404 Uchovávajte na suchom mieste. Skladujte v uzavretom obale. P233 [Pri preprave] uchovávajte obal tesne uzavretý. Poprípade prepravujte v ďalšej krabici. P405 Uchovávajte uzamknuté.
S nádobou a zvyškami výrobku zaobchádzajte ako s nebezpečnou látkou a musia byť odstraňované na miestach zbierajúce nebezpečné látky. Kódové číslo odpadu podľa ÖNORM S2100: 53103. Kód európskeho katalógu odpadov 02 01 08 Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky.


DOBA POUŽITEĽNOSTI: 3 roky od dátumu výroby

Zaujímavé odkazy na stranky

Verím, že tu najdeme spoločne veľa zaujimavých odkazov.

Budeme radi za Vaš prispevok do tejto časti zaujímavými stránkami.

 

 

Gastroriad - gastro technológia

 

https://www.gastroriad.sk/

Copyright 2015 - 2023 © vinarskysvet.sk